Poniżej zamieszczamy to co na temat dodatku funkcyjnego sądzą otrzymujący go funkcjonariusz SG wraz z komentarzem.

Uprawnionymi do otrzymywania dodatku funkcyjnego w Straży Granicznej są nie tylko najwyższe stanowiska kierownicze w Straży Granicznej (Komendant Główny SG, jego zastępca, komendanci centralnych jednostek organizacyjnych SG, dyrektorzy), ale też inne stanowiska (kierownicze średniego i niskiego szczebla oraz stanowiska samodzielne), jakimi są m.in.: rzecznik prasowy, legislator, kapelan, komendant studium (kursu), zastępca dowódcy oddziału odwodowego, dowódca jednostki pływającej czy dowódca plutonu.

Bez względu na to czy jest to najwyższe stanowisko kierownicze, czy też inne stanowisko, to z uwagi na treść art. 37 ust. 3a Ustawy o SG funkcjonariusz uprawniony do dodatku funkcyjnego pozbawiany jest prawa zarówno do czasu wolnego w zamian za przepracowane nadgodziny, jak i nie zyskuje prawa do wynagrodzenia zwiększonego proporcjonalnie do przepracowanych nadgodzin. Nie ma on zatem w ogóle ani prawa do wypoczynku (choćby w wymiarze podstawowym, stosownie do art. 37 ust. 3 Ustawy o SG), ani prawa do otrzymywania wynagrodzenia (choćby w wymiarze podstawowym) za przepracowane nadgodziny.

Podpisane w dniu 8 listopada 2018 roku porozumienie z MSWiA miało to zmienić. Jednym z ustaleń miało być wprowadzenie 100% pełnopłatnych nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA w tym funkcjonariuszy Straży Granicznej. W otrzymanym przez Zarząd Główny NSZZ FSG do konsultacji projekcie zmiany ustawy – wersja z dnia 4 lutego 2019 roku z prawa do otrzymywania rekompensaty pieniężnej w zamian za ponadnormatywny czas pełnienia służby wyklucza się funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymywania dodatku funkcyjnego.

Praktyka pokazuje, że kwota dodatku funkcyjnego jaką otrzymują funkcjonariusze zajmujący stanowiska niższego szczebla kierowniczego i inne – wymienione w załączniku nr 4 do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej jest nieadekwatna do zajmowanego stanowiska i realizowanych zadań.

Mamy nadzieję, że przygotowujący projekt ustawy urzędnik tylko przez nie uwagę postąpił wbrew ustaleniom i woli osób podpisujących porozumienie. W trakcie gdy będzie dokonywał jego korekty polecamy do zapoznania się poniższy tekst.

Biuro Zarządu NSZZ FSG


,,Dodatek funkcyjny w SG – to synonim współczesnego niewolnictwa”.

Ostatni projekt zmiany ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej z późn. zm. (w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy z dodatkiem służbowym przekraczający określone normy) dyskryminuje funkcjonariuszy z dodatkiem funkcyjnym pozbawiając ich rekompensaty za ponadnormatywny czas pełnienia służby.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chociażby na przykładzie Straży Granicznej od 2007 roku nie jest informowane o nadgodzinach wypracowanych przez funkcjonariuszy w SG posiadających dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny w obecnym kształcie wprowadzony w 2007 roku można określić jako współczesne niewolnictwo w Straży Granicznej.

Statystyki nadgodzin w Straży Granicznej nie pokazują realnie przepracowanych godzin funkcjonariuszy z dodatkiem funkcyjnym. Jedyna możliwość zweryfikowania ile godzin oddano „za tzw. uścisk Prezesa” lub „podziękowanie w formie kilkusekundowej pochwały wzrokowej” to listy obecności funkcjonariuszy, które podobnie jak zwykli pracownicy mamy obowiązek podpisywać. Listy obecności archiwizowane są szereg lat stąd pewność, że ciężko podważyć ten argument. O jakiej skali problemu mówimy ?

Patrząc na ogromne braki kadrowe w Straży Granicznej, przeciążenie ilością służb ponad normę, można mówić o kilkudziesięciu tysiącach nadgodzin.

Proceder okradania z nadgodzin funkcjonariuszy z dodatkiem funkcyjnym trwa blisko 12 lat, dzieje się to we wszystkich jednostkach Straży Granicznej w Polsce bo ustawa jest dla wszystkich. Wprowadzenie ustawy w obecnym kształcie ( płatne nadgodziny tylko dla wybranych) przyczyni się do odejścia ze służby kolejnych doświadczonych funkcjonariuszy.

Dodatek funkcyjny w Straży Granicznej zaczyna się już od 04 grupy uposażenia co zasługuje na uwagę, przyczynek do kontroli i przeglądu stanowisk w Straży Granicznej.

RZ