Pogranicznik ma otrzymać dopłatę do wypoczynku w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Resort spraw wewnętrznych przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy o świadczeniach socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny. Są to propozycje zmian warunków przyznawania, realizacji oraz terminów dopłat do wypoczynku funkcjonariuszy. Resort chce ujednolicić zasady wypłacania tego świadczenia w służbach, dlatego proponowane rozwiązania oparte są na przepisach stosowanych do policjantów.

Świadczenie zostanie wypłacone szybciej, bo po 30 dniach od złożenia wniosku. Obecnie pieniądze mają trafić do strażnika nie później niż 31 marca roku następnego.

Zmodyfikowane mają być warunki uprawniające do dopłaty. Proponuje się, aby wniosek o wypłatę można było złożyć nie wcześniej niż po dokonaniu wpłaty lub przedpłaty za korzystanie z wczasów albo 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pozostawiono bez zmian obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie świadczenia kopii dokumentów potwierdzających uczęszczanie dziecka do szkoły lub studiowanie, jeżeli wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat. W przyszłym roku wysokość dopłaty będzie nadal wynosiła 439 zł.

etap legislacyjny skierowany do konsultacji społecznych

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/4,765471-Doplaty-do-wczasow-Strazy-Granicznej.html