Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej postanawiał ogłosić gotowość do podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej postanawiał ogłosić gotowość do podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

KOMUNIKAT

ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 27 czerwca 2018 roku Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej postanawiał z dniem 2 lipca br. ogłosić gotowość do podjęcia form protestu określonych w Statucie NSZZ FSG w przypadku braku osiągnięcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie realizacji żądań i postulatów skierowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 12 marca 2018 r.

Zarząd Główny NSZZ FSG po zapoznaniu się z przedstawionym przez MSWiA projektem porozumienia stwierdził, że jest ono niesatysfakcjonujące i nie daje gwarancji realizacji postulatów skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez organizacje związkowe reprezentujące interes funkcjonariuszy służb mundurowych.

Należy podkreślić, że uchwała została podjęta jednomyślnie po przeprowadzonej dyskusji, w której dokonano analizy skutków i konsekwencji jej podjęcia. Wynik głosowania świadczy o jedności i niezależności NSZZ FSG przy podejmowaniu tego typu uchwał. ZG NSZZ FSG oczekuje od MSWiA przedstawienia takiej treści porozumienia, która będzie dawała gwarancję realizacji przedstawionych postulatów w pkt. 5. i 6. tego pisma i wejścia ich w życie najpóźniej z dniem 1 stycznia 2019 r. Z uwagi na pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz warunków służby funkcjonariuszy służb mundurowych, konieczne jest także jak najszybsze spełnienie pozostałych żądań skierowanych przez Federację ZZ SM. W innym przypadku ZG NSZZ FSG zostanie zmuszony do podjęcia uchwały o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Podkreślenia wymaga fakt, że Zarząd Główny NSZZ FSG i jego reprezentanci są gotowi do kontynuowania prac ze stroną MSWiA w celu podpisania porozumienia gwarantującego realizację przedstawionych postulatów.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG

Marcin Kolasa

2018_06_29_Komunikat-ZG-NSZZ-FSG_gotowość_formy-protestu.pdf